Adatvédelmi tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése:Tuffply Europa Kft.
Cégjegyzékszáma:13-09-116428
Adatkezelő székhelye:2030 Érd, Fürdő u. 30.
Elérhetősége:tel: +36 30 961 9288
Adatkezelő képviselője:Sipos István ügyvezető

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018 május 25-től visszavonásig tart.

Mint a www tuffply.com (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a Tuffply Europa Kft. (továbbiakban Társaság) tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a Tuffply Europa Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a Társaság által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában, és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) alapján meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A Társaság kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság. személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság. az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A Társaság mindenkori ügyvezetője a Tuffply Europa Kft. sajátosságainak figyelembe vételével határozta meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelölte ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján annak a természetes személynek, aki a a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

A Társaság a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) -ében vagy a 19. §- ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) -ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 15 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Társaság mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Név:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap:www.naih.hu

4. A Társaság. honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

  1. Hungary, 2046 Törökbálint, Raktárvárosi út (Hrsz: 062/82-83)
  2. Cloud server szolgáltató általi adattárolás. A szogáltató neve és hivatalos címe: Addmonte Ltd, 39 Withypitts, Crawley, RH10 4PJ, United Kingdom A cloud server szolgáltatás helyszíne: London, United Kingdom, Linode Server Park

4.1. Kapcsolatfelvétel a Tuffply Europa Kft-vel:

A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy a Társaság által üzemeltetett honlapokon keresztül a látogató felvegye a Társasággal a kapcsolatot. Egy űrlap kitöltésével a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Társaság adatkezelési szabályait, máskülönben nem tudja elküldeni az üzenetét.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

Ez a szabály érvényes azokra az adatokat is, amely nem közvetlen kapcsolatfelvételre irányul, hanem valamilyen egyéb ügy, így különösen árajánlatkérés, esetén. Abban az esetben, ha a megadott adatok alapján a megküldött információk szerint egy másik adatkezelést kell megkezdeni (például az ajánlatkérés kapcsán),úgy a Társaságon belül az illetékességgel rendelkező ügyintézési pontra kerülnek az adatok, ahol az ott részletezettek szerint zajlik tovább az adatkezelés.

adatkezelés célja:a Társasággal való kapcsolatfelvétel elősegítése
kezelt adatok köre:név, e-mail cím, üzenet szövege
adatkezelés jogalapja:az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje:a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig),
adattárolás módja:elektronikus

5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.